Tjänster & Produkter

Skogsvård

Vår specialitet är att i första hand vårda Din skog för tiden mellan planta och avverkning vilket innebär att vi i första hand säljer skogsvårdstjänster såsom röjning, underröjning, skogsplanläggning i samband med gallringar samt andra förekommande tjänster rörande skogsvård. Vår målsättning är att vara din vårdande partner utan att för den skull agera i symbios med de virkesköpare som finns på marknaden.

Då marknaden har ett flertal aktörer som specialiserat sig på upprättande av skogsbruksplaner har vi valt att inte åta oss liknande arbetsuppgifter utan istället fokusera på de arbetsområden som är vår specialitet.

Behovet av klara gränsdragningar mellan skogsfastigheter är ett på många ställen eftersatt del av skogsbruket, varför Q56 Skog AB valt att intensifiera denna del av skogsbrukets genom att införskaffa såväl laserinstrument som GPS för att möta Ditt behov av synliga markeringar av målade gränser och utstakade hörn

Värdering av fastigheter åtar vi oss i samband med arvsskifte, delning, eller förestående försäljning av skogsfastigheter.

Kontakta Björn Lindgren avseende förfrågningar rörande skogsvårdande insatser.


Produktion av skogsbilväg

Vi åtar oss att projektera din skogsbilväg och ombesörjer även att kontakta berörda myndigheter i samband med tillståndsprövningar för att därefter bygga densamma till ett förutbestämt Maxpris.
Vår målsättning med detta är att Ni som kund skall känna Er trygg i relationen med oss som leverantör av skogsbilsvägsproduktion.

Kontakta Björn Lindgren eller Mikael Spåls i frågor rörande produktion av skogsbilvägar.


Bioenergi

Q56 Skog AB producerade på begäran från enskild kund en finfördelad kvalitetsflis att anvädas till en mindre flispanna (350 kw) med skruvmatning. Efter ett års drift och inget driftstopp p g a fliskvalitet började telefonen ringa från fler kunder som ville köpa flis.

Då vi fram till 2010 innehaft låg kapacitet för flisproduktion, beslutade vi oss för att tillmötesgå marknadens önskemål om att köpa kvalitetsflis, och innehar i dagsläget ett dussintal kunder som värmer sina fastigheter med flis från vår produktionsanläggning.

Således har bioenergin tagit en stor del av bolagets kapacitet i anspråk, vilket passar företaget väl då vinterhalvåret normalt räknas till lågsäsong avseende skogsvårdande insatser.


Övrig entreprenadverksamhet

I mån av tid åtar vi oss även andra förekommande totalentreprenader såsom sommarunderhåll av skogsbilvägar, skogsdikningar, markberedningar, byggentreprenad samt övrig produktion av markanläggningar.


Q56    Harmsarvsvägen 3A,    790 20    Grycksbo    Tel: 023-260 90    E-post: q56@q56.se